LEXIKON

Názvosloví, přehled pojmů

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - BOZP

Je široký obor.

V současnosti neexistuje oficiální definice a proto v odborné literatuře nalézáme různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce (souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu).

Řešení problematiky bezpečnosti práce není ničím novým. Jisté náznaky lze vysledovat již ve starověku. První náznaky, které se zatím týkaly jen represe - lze do jisté míry chápat jako požadavky na zajištění BOZP - se objevily za feudalismu (cechovní organizace, organizace tovaryšů atd.). Zákonodárství přichází s průmyslovou revolucí. Výjimku tvoří oblast hornictví.

BEZPEČNOSTNÍ CELOTĚLOVÝ POSTROJ

Bezpečnostní mechanizmus pro ochranu těla, který slouží k zastavení pádu, je součástí systému ochrany proti pádu z výšky. Díky své koncepci je předurčen k zachycení těla člověka při pádu a po pádu v úhlu 50° proti svislé ose.

 • BEDERNÍ OPĚRKA - opěrka, která je nepovinnou součástí bezpečnostního postroje. Má dvojí význam - může podepřít sezení a rozložit sílu v případě pádu. Zabrání silnému nárazu na vnitřek stehen a dalším jevům, které pád vyvolává.
 • HLAVNÍ POPRUHY - jsou součástí ochranného postroje proti pádu. Musí být navrženy tak, aby udržely tělo jak při pádu, tak i po něm. Ostatní popruhy použité v postroji se nazývají sekundární.
 • INDIKÁTOR PÁDU
  mechanické zařízení umožňující bezprostředním pohledem zjistit, zda určité protipádové zařízení utrpělo pád.
 • PRSNÍ POPRUH POSTROJE
  není povinnou součástí bezpečnostního postroje. Udržuje správnou polohu ramenních popruhů na ramenou uživatele a zbraňuje riziku sklouznutí postroje při případném pádu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘILBA S TŘÍBODOVÝM ÚCHYTEM - styl Mountain pro lepší vertikální výhled

Důmyslný mechanizmus pro ochranu lebky, speciálně konstruovaný do výšek. Slouží k pohodlnému, bezpečnému a spolehlivému upevnění přilby k hlavě v nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo v okamžiku pádu a následného zachycení letícího těla zařízením protipádové ochrany.

Nedílnou součástí tříbodového úchytu je minimálně jedna bezpečnostní pojistka, která brání oběšení chráněné osoby v případě, že při pádu dojde k náhodnému zachycení přilby o výstupek na konstrukci, lešení a podobně.

 
 • Provedení SKOŘEPINY přilby :

Bez kšiltu (horolezecký styl) - vyrábí se jako dielektrická nebo s odvětráváním, poskytuje skvělý, ničím nerušený výhled. Předchází předčasné únavě a bolesti krční páteře při nadměrnému zaklánění hlavy.

Oboustranná (dielektrická) - použití podle aktuální potřeby a rizik.

 • MOLETA - RÝHOVANÉ KOLEČKO - ROHATKA - utahovací systém čelenky bezpečnostní přilby pro snadné nastavení.
 • PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby. Může být buď z polyethylénu BD (nízké hustoty) nebo nomazu či nylonu. Na protihlukové přilbě se upevňuje buď pomocí upínacího systému s utahováním (utahovací spona) nebo pomocí upínacího systému s posuvnou regulací (dvě přezky s dírkami). Pásek slouží k udržení přilby v pozici na hlavě tak, aby zajistila potřebný tlak při stahování.
 • POTNÍ PÁSEK - součást postroje bezpečnostní přilby, která přichází do kontaktu s čelem. Může být z nylonu nebo z nomazu.

Doplňky pro komplexní ochranu hlavy :

 • DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTU
 • ČIRÝ POLYKARBONÁTOVÝ ŠTÍT
 • SÍŤOVÝ ŠTÍT S PLASTOVÝM OKRAJEM
 • DIELEKTRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT
 • MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu s obloukem a pěnou), která tlumí hluk.
 • PŘÍTLAČNÝ OBLOUK - součást protihlukové bezpečnostní přilby (spolu se skořepinami a pěnou) - zajišťuje těsné přilnutí ochranné pomůcky na uši.
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD

jako drážní správní úřad - vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení zdvihacích, elektrických, dopravních, tlakových, plynových, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, ukládá pokuty podle zákona o dráhách, ... více.

ERGONOMIE

podle definice je to mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. Tento vědní obor integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (například vědy o řízení, kybernetiky, normování).

Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem, případně rozměrům lidského těla. Například vhodně navržená židle má tvarem sedáku sedícímu pomoci, aby seděl vzpřímeně - cílem je předejít křivení páteře,  a podobně.

EVROPSKÁ SMĚRNICE

Směrnice je právním aktem vyneseným buď samotnou Radou Evropské unie nebo Radou a Parlamentem. Je závazná pro státy, které jsou příjemci dané směrnice, ve smyslu stanoveného cíle, ale ponechává na jejich rozhodnutí prostředky a způsoby, jak cíle dosáhnout ve stanovených lhůtách.

HARMONIZOVANÁ NORMA

ČSN se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

V právních předpisech a nařízeních vlády ČR je pak na tyto normy odkazováno. Používání těchto norem uživateli zaručuje naplnění požadavků legislativy ČR a tedy i jednodušší a kvalifikovanější uplatnění na trhu. Harmonizované a určené normy tvoří přibližně 1/6 všech v současné době platných ČSN.

KINETICKÁ ENERGIE

energie, kterou vyvíjí těleso v pohybu.

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ

O

OBOROVÁ PROFESNÍ SDRUŽENÍ PRO ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ

 • ASOCIACE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ zdvíhacích zařízení ČR, z.s. - nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v oboru zdvíhacích zařízení. Založena v roce 1991.
 • IPAF - International Powered Access Federation - mezinárodní nezisková organizace, světová autorita v oblasti pracovních plošin (MEWP), podporuje jejich bezpečné a efektivní používání. Vytváří normy včetně evropských (EN), norem Spojených států amerických (ANSI), norem kanadských (CSA) a norem ISO. Slouží jako fórum pro všechny subjekty aktivní v oblasti pracovních plošin - výrobce, distributory, uživatele, půjčovny a školicí firmy. Má klíčovou roli při podpoře zavedených designových, bezpečnostních a testovacích postupů v odvětví pojízdných pracovních plošin. Je autorem kampaně "PŘIPOUTEJ SE" , "ROZLOŽ ZÁTĚŽ" a dalších. Založeno v roce 1983.  
 • SPOLEČENSTVO TECHNIKŮ zdvíhacích zařízení, z.s. - zájmové profesní sdružení fyzických a právnických osob, provozujících svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení, členové společenstva jsou i členy Hospodářské komory České republiky.

OPRÁVNĚNÍ K OBSLUZE PLOŠIN

Samostatně ovládat plošinu smí osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená - vlastník oprávnění k obsluze pracovních plošin (příslušného druhu a typu) v souladu s ustanovením ČSN ISO 18878 a dalších. 

Plošina řízená amatérem je nebezpečná. Následkem zanedbání bezpečnostních zásad vznikají vážné nebo smrtelné úrazy a spojené s velkou hmotnou škodou. Zdvíhací zařízení mají specificka právě v tom, že při provádění zakázaných činností se vám okamžitě nemusí nic stát. Zvyknete si, zratíte ostražitost nebo dojde k mimořádné situaci a je zle.

Oprávnění k obsluze plošin vydané v ČR, nemusí být akceptováno v zahraničí z důvodu nesouladu právních předpisů a absence jakékoli mezinárodní dohody o vzájemném uznávání profesních kvalifikace obsluhy plošin a dalších mechanizmů jako jsou například jeřáby, kompresory a podobně.

Mezinárodní oprávnění pro obsluhu plošin - PAL CARD uznávají v zemích, které akceptují pravidla mezinárodní neziskové organizace IPAF - International Powered Access Federation, světové autority v oblasti pracovních plošin (MEWP).

ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY - § 5 předpis číslo 309/2006 Sb.

Požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny.

 • 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • 362/2005 Sb. - bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • 375/2017 Sb. - o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • ČSN ISO 18893 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz - pracovní systém
 • ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby bezpečné používání  - systém bezpečné práce

OSOBA POVĚŘENÁ PROVOZEM PLOŠIN - UŽIVATEL

Odpovídá za technický stav plošin,  jemu písemně určených. Na svém pracovišti řídí práci a provádí přímý dohled nad provozem plošin. Při zapůjčení stroje (například autoplošiny) mimo své pracoviště, práci řídí místně příslušný vedoucí zaměstnanec.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY - OOPP

podle evropské Směrnice 89/686/CEE se jedná o všechny prostředky (včetně příslušenství a doplňků) určené k ochraně osob před riziky, která ohrožují jejich život, zdraví a bezpečnost, související právní předpisy : zákon číslo 262/2006 Sb. v platném znění, nařízení vlády číslo 495/2001 Sb. a další.

 • REVIZE OOPP
  u mechanických prostředků 3. kategorie se provádí alespoň 1x ročně, aby byla zaručena správná funkčnost ochranného prostředku. Je povinná i v případě, když došlo k zachycení pádu.
 • KONTROLA OSOBNÍCH PROSTŘEDKŮ
  vizuální kontrola osobních ochranných pracovních prostředků vždy před použitím a minimálně 1x ročně u OOPP 3. kategorie.

PROTIPÁDOVÁ OCHRANA - OOPP

 • CELOTĚLOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ
 • SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK
 • POMŮCKY

LONŽE - obecný výraz pro lano ze syntetických vláken, koncové lanko, popruh nebo řetěz. Délka lonže nesmí přesáhnout 2 metry.

KONTROLA SMĚRU - prvek přidávaný na posuvný ochranný prostředek proti pádu, který zabraňuje jeho případné obrácené montáži na kotvící prostředek .

KOTVÍCÍ BOD - bod, k nemuž lze ukotvit ochranný systém proti pádu z výšky.

POLOHOVACÍ TLUMIČ PÁDU - ochranný prostředek proti pádu s automatickou blokací a polohovacím mechanizmem. Pohybuje se podél zajišťovacího vedení současně s jištěnou osobou, která sama nemusí provádět žádné ruční zásahy. V případě pádu dojde k automatické blokaci systému na zajišťovacím vedení.

PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ A ZADRŽENÍ - systém, díky němuž je uživatel schopen se zajistit na svém dočasném výškovém pracovišti v bezpečné poloze.

PAL CARD (Powered Access License)

Mezinárodně platná karta obsluhy plošin, program školení organizace IPAF, certifikováno TÜV, splňuje požadavky ČSN ISO 18878. Pokud Vaše firma realizuje zakázky v zahraničí, máte jistotu, že bezpečnostní nebo revizní technik v místě práce oprávnění k obsluze plošiny uzná.

RÁZOVÁ SÍLA

síla, která působí na těleso v momentě zastavení pádu.

ROZDĚLENÍ POJÍZDNÝCH ZDVÍHACÍCH PRACOVNÍCH PLOŠIN - podle ČSN EN 280 :

Forma rozdělení pohyblivých pracovních plošin pro oblast základních kurzů a opakovaných školení obsluhy plošin se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu poskytovaných informací, které je nutno v rámci výuky absolventům sdělit.

 • Skupina A
  svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran. Sem patří například nůžkové plošiny a různé typy sloupových plošin bez bočního vyložení.

 • Skupina B
  svislý průmět těžiště se při činnosti dostává mimo klopné hrany. Sem patří plošiny, jejichž výsuvné konstrukce jsou řešeny jako kloubové, teleskopické nebo žebříkové výložníky umístěné pevně nebo otočně na různých typech podvozků.

Evropská norma dále rozděluje plošiny podle místa a způsobu ovládání pojezdu:

 • Typ 1
  Pojezd je dovolen pouze v přepravní poloze.
 • Typ 2
   Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku.
 • Typ 3
  Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině, přičemž typy 2 a 3 bývají často kombinovány. Patří sem například plošiny, které pojíždějí se zvednutým pracovním košem s ovládacím místem na podvozku nebo z místa ovládání v pracovním koši plošiny.

SCHVÁLENÁ LABORATOŘ

Oprávněná laboratoř k provádění testů osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci směrnice 89/686/EHS - přezkoušení typu ES (článek 10), kontrolovat ES systém řízení jakosti konečného výrobku (článek 11a), kontrolovat ES systém zabezpečování jakosti výroby prostředky dozoru (článek 11b). Tato laboratoř je kontrolována  orgány členských států EU vyhlášenými v Úředním věstníku Evropského společenství.

STÁTNÍ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE

Orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti. Základní informace v tištěné podobě  fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

TECHNICKÝ INSTITUT ČR - TIČR

 • vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu §6b odst. (1) zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.
 • Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein, česky Technické kontrolní sdružení)

Německé sdružení organizací, které se zabývají testováním výrobků všeho druhu, za účelem ochrany lidí a životního prostředí proti různým nebezpečím.

URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

podléhají dozoru podle §47 zákona číslo 266/1994 Sb. v platném znění - technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků.

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

jsou to technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku - zařízení zdvihací (vyhláška číslo 19/1979 Sb. v platném znění), elektrická (vyhláška číslo 20/1979 Sb. v pl. zn.), tlaková (vyhláška číslo 18/1979 Sb. v pl. zn.) a plynová (vyhláška číslo 21/1979 Sb. v pl. zn.). Podléhají dozoru podle zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění.

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY PRO OBSLUHU PLOŠIN - formulář ke stažení

 • zdravotní způsobilost pro práce ve výškách, ověřena lékařem - požadavky
 • pro plošiny na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.

ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OSOB

Samostatně obsluhovat zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, mohou jen osoby, které mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost :

 • ve smyslu § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění to jsou : vyhrazená technická zařízení zdvihací § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, vyhrazená technická zařízení elektrická § 2 vyhlášky číslo 73/2010 Sb. v platném znění, o vyhrazených elektrických technických zařízeních, a tak dále.
 • ve smyslu § 47 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění to jsou : určená technická zařízení § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)