Kurz obsluhy autoplošiny
s teleskopickým ramenem

Práce není hazard, poučte se z chyb druhých. Gravitace je neúprosná.

Naučte se bezpečnostní pravidla pro ovládání plošin a práci ve výškách.

Chraňte si život a zdraví !

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro zájemce o získání oprávnění k obsluze teleskopických autoplošin.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu autoplošin

Zásady stabilizace vozidla při práci na zpevněných plochách, v terénu, ve svahu, v interiéru. Uvedení stroje do pracovní polohy. Postup vysouvání stabilizačních podpěr, aretace podvozku, manipulace s rameny a točnicí, umístění pracovního koše pro nástup posádky. Zakázané činnosti a manipulace, Beafortonova stupnice rychlosti větru.

Technické informace o autoplošinách

Parametry a omezení teleskopických autoplošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovačů a bezpečnostních zařízení.

Provozní informace o autoplošinách

Pracovní diagram, údržba, opravy, revize a kontroly technického stavu, vedení provozní dokumentace plošiny.

Příprava autoplošiny na opuštění základny, přejezd do místa nasazení

Kontrola provozního deníku plošiny, vizuální kontrola technického stavu stroje včetně stavu provozních náplní před opuštěním základny, přezkoušení všech pohybů bez zatížení včetně správné funkce bezpečnostních zařízení, uložení do transpotrní polohy, rizika a zvláštnosti vozidla osazeného plošinou při jízdě.

Příjezd autoplošiny do místa nasazení

Převzetí pracoviště, kontrola požadavků plošiny na pracovní místo, zajištění výškového pracoviště, stabilizace vozidla, zběžná kontrola stavu plošiny, ustavení do pracovní polohy, ověření správnosti funkce ovladačů a bezpečnostních zařízení, zahájení práce.

Přerušení práce autoplošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, zajištění plošiny, která se nevrací na základnu.

Nouzový provoz autoplošiny

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, dlouhodobá odstávka z provozu.

Ukončení práce s autoplošinou, návrat na základnu

Uvedení stroje do přepravní polohy podle návodu výrobce, zápis do provozního deníku plošiny, odevzdání pracoviště, odjezd.

Zákony a normy v provozu autoplošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě autoplošiny, státní dozor, názvosloví.

Podmínky pro nasazení autoplošiny do blízkosti elektrických zařízení

Zajištění pracoviště autoplošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši autoplošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie autoplošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k obsluze autoplošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze autoplošiny, PAL CARD.

Test

KOUPÍ TOHOTO KURZU ZÍSKÁTE :

  • Základní kurz obsluhy teleskopických autoplošin v délce 7 hodin
  • Příručku pro obsluhu autoplošin
  • Závěrečný test
  • Certifikát o účasti v kurzu

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !