Kurzy , zkoušky , oprávnění , opakované školení obsluhy autoplošin , Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy autoplošiny
s kloubovými rameny

Poučte se z chyb druhých, gravitace je neúprosná. Znalosti jako prevence rizik. Práce není hazard.

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze autoplošin s kloubovými rameny.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu kloubových autoplošin

Zásady stabilizace vozidla při práci na zpevněných plochách, v terénu, ve svahu, v interiéru. Uvedení stroje do pracovní polohy. Postup vysouvání stabilizačních podpěr, aretace podvozku, manipulace s rameny a točnicí, umístění pracovního koše pro nástup posádky. Zakázané činnosti a manipulace, Beafortonova stupnice rychlosti větru.

Technické informace o kloubových autoplošinách

Základní parametry a omezení, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, pracovní diagram.

Provozní informace o kloubových autoplošinách

Kontrola technického stavu, údržba, opravy, revize, vedení provozní dokumentace plošiny.

Příprava kloubové autoplošiny na opuštění základny, přejezd do místa nasazení

Kontrola provozního deníku plošiny, vizuální kontrola technického stavu stroje včetně stavu provozních náplní před opuštěním základny, přezkoušení všech pohybů bez zatížení včetně správné funkce bezpečnostních zařízení, uložení do transpotrní polohy, rizika a zvláštnosti vozidla osazeného plošinou při jízdě.

Příjezd kloubové autoplošiny do místa nasazení

Převzetí pracoviště, kontrola požadavků plošiny na pracovní místo, zajištění výškového pracoviště, stabilizace vozidla, zběžná kontrola stavu plošiny, ustavení do pracovní polohy, ověření správnosti funkce ovladačů a bezpečnostních zařízení, zahájení práce.

Přerušení práce kloubové autoplošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, zajištění plošiny, která se nevrací na základnu.

Nouzový provoz kloubové autoplošiny

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, dlouhodobá odstávka z provozu.

Ukončení práce kloubové autoplošiny, návrat na základnu

Uvedení stroje do přepravní polohy podle návodu výrobce, zápis do provozního deníku plošiny, odevzdání pracoviště, odjezd.

Zákony a normy v provozu autoplošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě autoplošiny, státní dozor, názvosloví.

Podmínky pro nasazení kloubové autoplošiny do blízkosti elektrických zařízení

Zajištění pracoviště autoplošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši kloubové autoplošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie autoplošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k obsluze kloubové autoplošiny

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze kloubové autoplošiny, PAL CARD.

Test

Připravte si na kurz :

  • Svačinu
  • Propisku
  • Vaši fotku (pasový formát)
  • Vyplněnou Žádost
  • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou).

Vzory používaných formulářů

KOUPÍ TOHOTO KURZU ZÍSKÁTE :

  • Základní kurz obsluhy kloubových autoplošin v délce 7 hodin
  • Příručku pro obsluhu autoplošin
  • Závěrečný test
  • Certifikát

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU ZDE:

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !