OBSLUHA PLOŠIN

kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení

Osvojte si bezpečnostní pravidla pro ochranu života a zdraví ve výškách!

Spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup.

 

Odborná způsobilost osob

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku. Mohou je obsluhovat, zkoušet a opravovat pouze osoby nebo firmy, které k tomu mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost.

 • Vyhrazená technická zařízení zdvíhací
  pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m - § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění a § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění - zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Určená technická zařízení zdvíhací - oblast působnosti ministerstva dopravy ČR
  pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku, pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné, pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím - ve smyslu § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění a § 47 zákona číslo 266/1994 Sb. v platném znění
 • Vyhrazená technická zařízení zdvíhací - hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
  pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m - § 6 (2) b vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění
 • Určená zařízení zdvíhací - oblast působnosti ministerstva obrany ČR

OPRÁVNĚNÍ K OBSLUZE PLOŠIN 

je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele řídit pohyblivou zdvíhací pracovní plošinu příslušné skupiny, typu a druhu.

Dělení plošin do skupin a kategorií se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu kurzů a opakovaného školení obsluhovatelů tak, aby byli připraveni na různé situace včetně stavů nouze.

 • Skupina A
  svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran. Sem patří například nůžkové plošiny a různé typy sloupových plošin bez bočního vyložení.
 • Skupina B
  svislý průmět těžiště se při činnosti dostává mimo klopné hrany. Sem patří plošiny, jejichž výsuvné konstrukce jsou řešeny jako kloubové, teleskopické nebo žebříkové výložníky umístěné pevně nebo otočně na různých typech podvozků.

Evropská norma ČSN EN 280 dále rozděluje plošiny podle místa a způsobu ovládání pojezdu:

 • Typ 1
  Pojezd je dovolen pouze v přepravní poloze.
 • Typ 2
  Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku.
 • Typ 3
  Pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na plošině.

OPRÁVNĚNÍ POUŽIVATELE PLOŠIN

je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele k práci na plošině ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu.

PROFESNÍ KURZY PRO OBSLUHU PLOŠIN

POZOR - kurzy nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček bez ohledu na následky. Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas, nám záleží na kvalitě a naše služby nejsou pro vás! Hledejte jiného dodavatele.

Z Á K L A D N Í   K U R Z 

příprava na zkoušku obsluhy pracovní plošiny.
Požadavky - věk nad 18 let, zdravotní způsobilost pro práci ve výškách
- formulář ke stažení zde.

Vyplněný vzor.

O D B O R N Á   Z K O U Š K A

ověření znalostí testem a praktickou zkouškou, vydání oprávnění k obsluze plošin v souladu s ČSN ISO 18878.

O P A K O V A N É   Š K O L E N Í

pouze pro vlastníky oprávnění k obsluze plošin.

D O P L Ň K O V É   Š K O L E N Í

 • Rozšíření rozsahu oprávnění na jinou skupinu / druh / typ plošin - ČSN ISO 18878.
 • Bezpečná práce ve výškách a nad volnou hloubkou předpis číslo 362/2005 Sb. pro použivatele osobních ochranných pracovních prostředků. 

Co získáte nákupem kurzu?

 • Základní znalosti a dovednosti osobní ochrany ve výškách.
 • Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na předcházení úrazům, haváriím a majetku platných pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné.
 • V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně krytí.
 • Bezpečný a efektivní provoz
oprávnéní - průkaz k obsluze pohyblivých pracovních plošin , Ing. Jana Čechová

OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - zdravotní podmínky
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK pod dohledem zkušeného obsluhovatele s platným oprávněním v potřebném rozsahu (kolega, zaměstnanec půjčovny, dodavatele nebo výrobce) délka cca 3-7 hodin, podle složitosti stroje, ČSN ISO 18893
 • ZÁKLADNÍ KURZ
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA - ČSN ISO 18878
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ - interval 1 rok
 • OVĚŘOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - formulář  (interval stanoví lékař)

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Termíny kurzů a školení

Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo. A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Co potřebuji na kurz ?

4 - 7 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem (není podmínkou). Pokud je nemáte, půjčíme Vám je, popřípadě Vám poradíme s jejich výběrem a prodáme.

Co se naučím v kurzu ?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení plošin, zajištění výškového pracoviště, ochrana před riziky práce ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině.

Proč mi do výšky nad 1,5 m nestačí běžná stavební přilba ?

Má-li přilba chránit lebku pří pádu, musí mít řádně zajištěný podbradní pásek, ideálně s trojbodovým úchytem. Lidé to nevědí a umírají zbytečně ! Těžké a smrtelné úrazy způsobené pádem z výšek mají stejný průběh - náraz nechráněné hlavy na beton nebo na ocelovou konstrukci (postižený pracoval bez přilby nebo měl přilbu bez podbradního pásku, která nesplnila svůj účel).

Jaké osobní ochranné pracovní prostředky mám používat na plošině ?

Základ tvoří bezpečnostní přilba bez kšiltu s podbradním páskem, prostředky protipádové ochrany (postroj, spojovací prostředek a vhodné upínací prvky), v terénu brýle proti oslnění. Další OOPP souvisí s riziky konkrétního pracoviště a s prováděnou činností.

Změnil jsem zaměstnavatele, jak mám postupovat ?

Oprávnění k obsluze plošin Vám platí pokud jste byl seznámen s riziky a s pracovním systémem nového zaměstnavatele - záznam v oprávnění k obsluze.

Uznají mi platné oprávnění k obsluze plošin vydané v ČR taky na Slovensku a v Polsku ?

Obvykle ne - v současné době neexistuje žádná mezinárodní dohoda o vzájemném uznávání odborné kvalifikace pro obsluhu pracovních plošin.

Platí oprávnění k obsluze autoplošiny i k ovládání stejného typu stroje, ale instalovaného na vagonu ?

Ne, v tomto případě je nutné rozšířit rozsah oprávnění. Stroj na drážním vozidle má odlišné parametry (i když vypadá stejně), omezení (pracuje bez opěr) a provozní rizika (např. práce v blízkosti trakčního vedení železničních drah a vleček - TNŽ 34 3109).

Co je to PAL CARD ?

Mezinárodně platné oprávnění k obsluze pohyblivých pracovních plošin.

Jak se mohu přihlásit do kurzu ?

Stiskem tlačítka Objednat u vybraného kurzu se zobrazí objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání objednávky vám bude zaslána zálohová faktura na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Rezervace vašeho místa v kurzu bude až po zaplacení. Obratem dostanete daňový doklad a podrobné instrukce ke kurzu.

Proč potřebuji KURZ a praktický zácvik v obsluze plošiny ?

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY JSOU NAPSANÉ KRVÍ. Pády z výšek patří k těm nejhorším ! Gravitace je neúprosná, chyba = ohrožení života i majetku. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti, omezení a stavy nouze pod dohledem zkušené obsluhy, která stroj zná (zaměstnanec půjčovny, výrobce nebo dodavatele). Délka alespoň cca 2-7 hodin podle konkrétního druhu, typu a podvozku stroje. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas !

Jak je v systému chápána objednávka ?

Objednávkou se rozumí jeden uskutečněný prodej. Ten může být doprovázen více prodejními doklady - zálohová faktura, doklad o přijetí platby, faktura/daňový doklad, opravný daňový doklad.

Kdo smí potvrdit praxi v obsluze plošiny ?

Zkušená osoba, která stroj zná - může to být Váš kolega s oprávněním k obsluze a Váš zaměstnavatel, zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin. Praxe má proběhnout pod jeho dohledem v délce cca 3-20 hodin, podle složitosti stroje. Je důležité, aby jste znali možnosti a omezení stroje včetně způsobu řešení nouzových situací ! Chyba ohrožuje život nejen Váš, ale i lidí v okolí. Můžete způsobit i velkou hmotnou škodu.

Mohu získat nějakou slevu ?

Pro hromadné objednávky na kurzy u vás a pro naše stálé klienty poskytujeme zvýhodněné ceny - kontaktujte nás na e-mailové adrese info@obsluhaplosinjc.cz.

Co potřebuji ke zkoušce ?

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění 3x4 cm, osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem a plošinu na ověření praktických dovedností. Pokud nemáte, naízím možnost zapůjčení nebo zakoupení.

Plošiny skupiny A - co je to ?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je uvnitř klopných hran.

Plošiny skupiny B - co je to ?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je mimo klopné hrany.

Co je to speciální plošina ?

Jde o různé kombinace základních konstrukčních variant plošin (skupiny A, B) podléhajících podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy, Generální inspekce bezpečnostních sborů, plošiny s rádiovým dálkovým ovládáním atd.

Co potřebuji na ONLINE kurz ?

Chytrý telefon, tablet nebo notebook s internetovým připojením, klidné místo a soukromí,

Chybí tu odpověď na vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM.

Víte, že bezpečnostní předpisy obsluhy plošin jsou napsané krví ?

Bezpečné prostředí ve firmě tvoří především lidé - vždy musí přesně vědět za co odpovídají.

K tomuto účelu slouží PROVOZNÍ SYSTÉM. Musí být zpracován všude tam, kde se provozují plošiny - požadavek ČSN ISO 18893.

Zaměstnanci musí přesně znát firemní zásady, pokyny a bezpečnostní pravidla pro používání plošin.  Musí znát rizika práce ve výškách, v mimořádných podmínkách, jak se chránit před úrazy a co mají dělat, když je něco špatně.

Kvalifikovaná kompetentní obsluha + pravidelná údržba a kontrola stavu pracovních plošin = silná kultura bezpečnosti ve firmě. Optimalizace rizik - > účinná efektivní pomoc lidem i firmě v prevenci úrazů a havárií plošin.

Havárie autoplošiny ovládáné amatérem.

Neúprosná gravitace :

 • 82 % smrtelných úrazů připadá na pády z výšky do 5 metrů
 • 85 % úrazů, škod a havárií způsobilo selhání člověka.

Výsledek - ztráta života nebo zdraví spojená s velkou hmotnou škodou. Důvodem bývá směs lenosti, hlouposti a snahu o úspory na špatném místě.

Změňte to, dokud je čas! Profesionál umí chránit sebe i okolí - spolupracovníky a firmu.

Používá osobní ochranu v souladu s aktuálními riziky pracovního místa.

Sleduje vývoj a průběžně si doplňuje znalosti.

Osvojte si bezpečnostní pravidla obsluhy plošin, používejte osobní ochranu.
Chraňte si život a zdraví ve výškách !

Povinná osobní protipádová ochrana při obsluze plošin (OOPP) , Ing. Jana Čechová

Víte, že porušováním bezpečnostních předpisů pro pojízdné zdvíhací plošiny a práce ve výškách ztrácíte nárok na pojistnou ochranu?

Ustojíte pracovní úraz nebo havárii plošiny ovládané amatérem se všemi důsledky, které z toho plynou ?

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS ?  🙂

 • Rozumíme vám i legislativě.
 • Zkušenosti, odbornost a profesionalita

 • Ekologický a ekonomický provoz

 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita

 • Nové technologie

 • Vynikající servis

 Zdarma doprava :
 • Brno a okres Brno - venkov
 • kurz pro 5 a více osob v Jihomoravském kraji

TESTOVÁNO NA KLIENTECH

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • OHL ŽS Brno, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • a další

POŠLETE NÁM TAJNÝ TIP 🙂

Uložit

VŠE, co lidé neznají a chtějí vědět o plošinách !

Uložit

ZŮSTANEME V KONTAKTU ?

Stačí zadat e-mail.

Vaše údaje (e-mail a jméno) budeme (JCP servis system, s.r.o.) zpracovávat za účelem zasílání aktualit v oblasti bezpečnosti provozu pracovních plošin v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Nebojte se, na spamování nemáme čas. 

Uložit

Nápověda pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

JAK VYBRAT OSOBNÍ OCHRANU ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním prostředků osobní ochrany.

Práce není hazard. Profesionál je odpovědný a chrání život.

Tip pro efektivní výběr OOPP - protipádová sada EKONOM , Ing. Jana Čechová